لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

هسته و صفت مبهم را بیابید.

   نرجس محمدزاده
  23 شهریور 14:42

2 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز
فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه

او برای پدرش، احترام بسیار قائل است.
من خودم فکر می کنم بسیار میشه صفت بیانی ولی هسته رو پیدا نمی کنم.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   پروین دارجی
  23 شهریور 18:33

15 پرسش 19 پاسخ 115 امتیاز

اگر جمله این گونه باشد :احترامِ بسیار قائل است . احترام مفعول و هسته است و بسیار صفت .
اما اگر این گونه بیان شود :احترام ،بسیار قائل است. احترام هسته و بسیار قید است.
امیدوارم درست باشه .

2

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   مرتضی حاتمی
  26 شهریور 15:48

2 پرسش 11 پاسخ 46 امتیاز

احترام هسته هست

   محمد اقا
  25 شهریور 20:02

0 پرسش 5 پاسخ 25 امتیاز

احترام هسته س