لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اندام های هوایی گیاه

   رضا جوکار
  16 شهریور 11:21

2 پرسش 6 پاسخ 30 امتیاز
زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

در کتاب درسی دهم گفته شده که "بعضی یاخته‌های روپوستی در اندام های هوایی گیاه، به یاخته های نگهبان روزنه، کرک و یاخته های ترشحی تمایز می یابند ."
سؤال من اینه؛ منظور از اندام های هوایی کدام قسمت ها هستند؟!


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد اقا
در 24 شهریور 17:15

0 پرسش 6 پاسخ 21 امتیاز

ساقه برگ

   لئو مسی
در 20 شهریور 14:16

0 پرسش 8 پاسخ 6 امتیاز

سپر و چراغ