لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ساده کردن عبارت مثلثاتی

   P.S ❤
  15 شهریور 19:56

9 پرسش 10 پاسخ 112 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

حاصل ساده شده عبارت ( sinx cosx(cotx+tanx کدام است ؟
١) ١
٢) ١-
٣) ٢
۴) 2-


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا محمودی فرد
  24 مهر 20:24

139 پرسش 801 پاسخ 6015 امتیاز

( sinx cosx(cotx+tanx
( sinx cosx(cosx/sinx+sinx/cosx=
((sinx cosx((cosx cosx + sinx sinx)/(sinx cosx)=
((sinx cosx((cosx^2 + sinx^2 )/(sinx cosx)=
((sinx cosx(1 /(sinx cosx)=
(sinx cosx) /(sinx cosx)=
1=

   صدرا م
  5 مهر 20:29

0 پرسش 5 پاسخ 15 امتیاز

1 میشه جواب

   محمد اقا
  24 شهریور 17:14

0 پرسش 5 پاسخ 25 امتیاز

گزینه ۱