لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

ساده کردن عبارت مثلثاتی

   P.S ❤
  15 شهریور 19:56

9 پرسش 10 پاسخ 119 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

حاصل ساده شده عبارت ( sinx cosx(cotx+tanx کدام است ؟
١) ١
٢) ١-
٣) ٢
۴) 2-


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد اقا
در 24 شهریور 17:14

0 پرسش 6 پاسخ 21 امتیاز

گزینه ۱