لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تجزیه یک بیت به هجاهای آن

   پروین دارجی
  13 شهریور 11:00

15 پرسش 19 پاسخ 115 امتیاز
علوم و فنون ادبی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

هر بیت را به هجا های تشکیل دهنده آن تجزیه کنید سپس هر هجا را با علامت آن بنویسید.
عجب نیست از گل که خندد به سروی *که در این چمن پای در گل نشیند
اگر هوشمندی به معنی گرای * که معنی بماند نه صورت به جای


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرمین عبدالحسینی
  15 شهریور 11:18

52 پرسش 89 پاسخ 646 امتیاز

عَ|جَب|نیس|تَز|گُل|کِ|خَن|دَد|بِ|سَر|وی / کِ|در|این|چَ|مَن|پا|ی|دَر|گُل|نِ|شی|نَد

U_ _ U _ _ U _ _ U / _ _ U _ _ U _ _ U _ _ U _ _
فعولن فعولن فعولن فعولن / فعولن فعولن فعولن فعولن

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اَ|گَر|هو|شْ|مَن|دی|بِ|مَع|نی|گِ|رای / کِ|مَع|نی|بِ|ما|نَد|نَ|صو|رَت|بِ|جای

U _ _ U _ _ U _ _ U / _ U _ _ U _ _ U _ _ U _
فعولن فعولن فعولن فعل / فعولن فعولن فعولن فعل

4

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   از دریا آموختم هر ک از حدش گذشت غرقش کنم⁦❤️⁩ A
  11 دی 17:29

6 پرسش 174 پاسخ 766 امتیاز

عَ|جَب|نیس|تَز|گُل|کِ|خَن|دَد|بِ|سَر|وی / کِ|در|این|چَ|مَن|پا|ی|دَر|گُل|نِ|شی|نَد

U_ _ U _ _ U _ _ U / _ _ U _ _ U _ _ U _ _ U _ _
فعولن فعولن فعولن فعولن / فعولن فعولن فعولن فعولن

اَ|گَر|هو|شْ|مَن|دی|بِ|مَع|نی|گِ|رای / کِ|مَع|نی|بِ|ما|نَد|نَ|صو|رَت|بِ|جای

U _ _ U _ _ U _ _ U / _ U _ _ U _ _ U _ _ U _

   mAhOoR mels
  13 شهریور 20:15

1 پرسش 454 پاسخ 430 امتیاز

حسش نی:|