لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آرایه های بیت چو در وقت بهار آیی پدیدار

   پروین دارجی
  11 شهریور 8:33

11 پرسش 20 پاسخ 105 امتیاز
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

بیت های زیر دارای چه آرایه هایی هستند؟
چو در وقت بهار آیی پدیدار حقیقت پرده برداری ز رخسار
چون بگشایم ز سر مو شکن ماه ببیند رخ خود را به من


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرمین عبدالحسینی
در 11 شهریور 11:37

36 پرسش 82 پاسخ 491 امتیاز

چو در وقت بهار آیی پدیدار / حقیقت پرده برداری ز رخسار پرده برداشتن


کنایه از آشکار کردن و نشان دادن


چون بگشایم ز سر مو شکن / ماه ببیند رخ خود را به من مو


استعاره از آب / شکن استعاره از موج / (گشودن مو توسط چشمه)(دیدن رخ خود توسط ماه): تشخیص / سر - مو - شکن - رخ: مراعات النظیر

3  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   sajedeh .
در 12 شهریور 10:44

0 پرسش 112 پاسخ 412 امتیاز

پاسخ آقای آرمین عبدالحسینی کامل و درست هستش آفرین

   Talischi_Singer_Fan Z
در 16 شهریور 16:20

10 پرسش 314 پاسخ 311 امتیاز

واج ارایی صامت ر
بیت های دومتون استعاره داره رودخانه و نهایتا اب
گشایش زلف روخانه و ماه رخ خودرا دیدن تشخیص هس

   متین ویانی
در 11 شهریور 12:15

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

شخصیت بخشی ، کنایه

   حسنعلی زاهدیان
در 11 شهریور 10:50

0 پرسش 6 پاسخ 21 امتیاز

تکرار صامت " ر " واج آرایی دارد
پرده برداشتن کنایه از نمایان کردن ویا آشکار کردن است