لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تعداد جمله در یک عبارت

   ✖ـــ unrelenting ـــ✖
  3 شهریور 19:52

137 پرسش 312 پاسخ 2990 امتیاز
فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه

الهی تا مهر تو پیدا گشت همه مهر با جفا گشت و تا نیکی تو پیدا گشت همه جفا ها وفا گشت...
تعداد جمله؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   معلمـ ـایرانی
در 22 شهریور 14:22

0 پرسش 6 پاسخ 31 امتیاز

5 تا

"الهی" منادا است.
"پیدا گشت" فعلی مرکب و اسنادی است.
"جفا گشت" مثل بالا
"پیدا گشت" مثل بالا
"وفا گشت" مثل بالا

   Seyed reza Hosseyni pour
در 12 شهریور 20:16

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

۵ جمله
الهی
تا مهر تو پیدا گشت
همه مهر با جفا گشت
وتا نیکی تو پیدا گشت
همه جفا ها وفا گشت

   سید محمود حسینی
در 4 شهریور 16:35

0 پرسش 36 پاسخ 166 امتیاز

5جمله

   A :(
در 30 شهریور 13:57

10 پرسش 132 پاسخ 159 امتیاز

5

   سمانه عارف
در 29 شهریور 15:23

1 پرسش 5 پاسخ 10 امتیاز

تعداد جمله 5 تا است

   احمد جعفر تهرانی
در 16 شهریور 15:29

11 پرسش 35 پاسخ 86 امتیاز

۵ جمله

   TALIS_Singer_FAN Z
در 9 شهریور 22:33

9 پرسش 305 پاسخ 297 امتیاز

5 تا

   z. vahabzadeh
در 4 شهریور 17:24

1 پرسش 64 پاسخ 84 امتیاز

5 جمله:
الهی / تا مهر تو پیدا گشت / همه مهر با جفا گشت / وتا نیکی تو پیدا گشت / همه جفا ها وفا گشت
موفق باشید....

   عارفه ولی نژاد
در 4 شهریور 12:00

1 پرسش 21 پاسخ 103 امتیاز

دارای 5جمله است : جمله اول (الهی)    جمله دوم( مهرتو پیدا گشت)   جمله سوم(همه مهر باجفا گشت)   جمله چهارم(وتانکی تو پیداگشت)   جمله پنجم(همه جفاها وفا گشت)

   sajedeh .
در 4 شهریور 10:49

0 پرسش 113 پاسخ 403 امتیاز

5

   m gh
در 3 شهریور 21:43

4 پرسش 23 پاسخ 42 امتیاز

۵تا جمله است به طور کلی... ولی میتونی ۳ تا جمله کامل مستقله..

   آیناز پدرام فر
در 3 شهریور 21:23

10 پرسش 81 پاسخ 549 امتیاز

۵ جمله

   شمسی شعبانی
در 4 شهریور 21:25

75 پرسش 116 پاسخ 474 امتیاز

5جمله