لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در شکل زیر اگر ECD مثلث متساوی الاضلاع و ABCD مربع باشد، زاویۀ X چند درجه است؟

   محمود رضا میرزایی
  3 شهریور 15:08

8 پرسش 32 پاسخ 207 امتیاز
ریاضی نهم دوره اول متوسطه

در شکل زیر اگر ECD متساوی الاضلاع و ABCD مربع باشد، X چند درجه است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   تیم مدیریت گاما
در 3 شهریور 20:52

0 پرسش 48 پاسخ 73 امتیاز

ضلع CE=BC و در نتیجه مثلث ECB متساوی الساقین است. هر زاویه از مثلث EDC برابر $60^{\circ}$ و هز زاویۀ مربع برابر $90^{\circ}$ است. در نتیجه $\angle{ECB} = 30^{\circ}$


چون مثلث ECB متساوی الساقین است، پس دو زاویۀ دیگر آن با هم برابر هستند: 


$2x 30^{\circ} = 180^{\circ} \to 2x= 150^{\circ} \to x = 75^{\circ}$

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   سید کیان حسین پور
در 5 شهریور 15:44

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

75