لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آرایه موازنه چیست؟

   پروین دارجی
  3 شهریور 10:50

11 پرسش 20 پاسخ 110 امتیاز
فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

آرایه موازنه چیست ؟ لطفا با مثال توضیح دهید .


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی اصغر میرزانیا
در 9 شهریور 21:04

4 پرسش 31 پاسخ 208 امتیاز

با سلام
تقابل سجع های متوازن ( یكسانی كلمه های دو مصراع یا دو جمله در وزن ) یا انواع سجع در برابر هم است .

مثال 1 : الهی ، جان ما را صفای خود ده و دل ما را هوای خود ده .

جان ، دل = سجع متوازن / صفا ،هوا = سجع متوازی / كاربرد دو سجع متوازن و متوازی در كنار هم آرایه ی موازنه ایجاد كرد .

مثال 2 :

این لطایف كز لب لعل تو من گفتم كه گفت ؟ وین تطاول كز سر زلف تو من دیدم كه دید؟

تقابل سجع های متوازن در برابر هم آرایه ی موازنه ایجاد كرد .

باتشکر

   آیناز پدرام فر
در 3 شهریور 16:39

10 پرسش 81 پاسخ 549 امتیاز


سلام
سجع متوازن: دو کلمه از نظر وزن با هم برابرند.
سجع مطرف: دو کلمه در حروف پایانی با هم برابرند.
سجع متوازی: دو کلمه هم از نظر وزن و هم در حروف پایانی با هم برابرند.
در دو بیت زیر:
چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید؟
چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار؟
برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه؟
ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار؟

روبه‌رویی سجع‌های متوازن، آرایه‌ی موازنه را پدید می‌آورد.

حالا مثال زیر:
بشر ماورای جلالش نیافت.....بصر منتهای جمالش نیافت

این بیت، موازنه دارد؛سجع‌های موجود در آن یعنی: «بشر/بصر» و «ماورای/منتهای»و"جلالش/جمالش" متوازی‌اند؛ که علاوه بر هم‌وزنی، واج‌های پایانی آن‌ها نیز یکسان است. موازنه‌ای که همه‌ی سجع‌های آن متوازی باشد، ترصیع نام دارد.

نکته‌ی 1: در ابیات و جمله‌هایی که سجع‌های متوازی و متوازن در مقابل هم قرار می‌گیرند، آرایه‌ی موازنه موجود است؛ زیرا ترصیع، زمانی پدید می‌آید که همه‌ی سجع‌ها متوازی باشند. مثلاً در بیت زیر:

گه به نوای عَلمش برکشند           گه به نگار قلمش درکشند

دو واژه‌ی «نوا و نگار» سجع متوازن و باقی کلمات، سجع متوازی ایجاد می‌کنند؛ پس در این بیت آرایه‌ی موازنه برقرار است نه ترصیع.

نکته‌ی 2: همه‌ی ترصیع‌ها موازنه هم هستند، ولی هر موازنه‌ای ترصیع نیست.   TALIS_Singer_FAN Z
در 3 شهریور 23:14

9 پرسش 305 پاسخ 297 امتیاز

خانوم پدارم فر همه چیوگفتن باهاشون موافقم