لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تفاضل هر عدد سه رقمی و مقلوبش همواره بر چه عددی بخش پذیر است ؟

   محمود رضا میرزایی
  1 شهریور 20:32

8 پرسش 32 پاسخ 214 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

تفاضل هر عدد سه رقمی و مقلوبش همواره بر چه عددی بخش پذیر است ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمود رضا میرزایی
در 2 شهریور 15:04

8 پرسش 32 پاسخ 214 امتیاز

ممنون خانم دارجی عالی

   پروین دارجی
در 2 شهریور 9:09

11 پرسش 20 پاسخ 110 امتیاز

یه نکته جالب**
دهگان تفاضل هر عدد سه رقمی و مقلوبش همواره 9 است . و مجموع یکان و صدگانش هم برابر با9 است
مثال :
521-125=396 852-258=594 322-223=99

   پروین دارجی
در 2 شهریور 8:13

11 پرسش 20 پاسخ 110 امتیاز

بر 99 یعنی 9 و11
اگر صدگان عدد ما aو دهگانشb و یکانش هم cباشد :
(100a+10b+c-100c-10b-a=99a-99c=99(a-c
البته گاهی هم تفاضلشان صفر می شود.