لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تفاضل هر عدد سه رقمی و مقلوبش همواره بر چه عددی بخش پذیر است ؟

   محمود رضا میرزایی
  1 شهریور 20:32

11 پرسش 49 پاسخ 332 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

تفاضل هر عدد سه رقمی و مقلوبش همواره بر چه عددی بخش پذیر است ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا محمودی فرد
  17 مهر 11:53

139 پرسش 791 پاسخ 5873 امتیاز

من سوالو دیدم و اومدم جوابو کامل بنویسم که دیدم یکی از دوستان جوابو داده :))

فقط اینو اضافه کنم که وقتی چنین تفاضلی همواره بر 99 بخش پذیره و به 9 و11 هم قابل تقسیمه قاعدتا مضرب 3 هم خواهد بود

البته همه این مطالب در صورتیه که هرسه رقم اون عدد سه رقمی، یکسان نباشه

   محمود رضا میرزایی
  2 شهریور 15:04

11 پرسش 49 پاسخ 332 امتیاز

ممنون خانم دارجی عالی

   پروین دارجی
  2 شهریور 9:09

14 پرسش 19 پاسخ 105 امتیاز

یه نکته جالب**
دهگان تفاضل هر عدد سه رقمی و مقلوبش همواره 9 است . و مجموع یکان و صدگانش هم برابر با9 است
مثال :
521-125=396 852-258=594 322-223=99

   پروین دارجی
  2 شهریور 8:13

14 پرسش 19 پاسخ 105 امتیاز

بر 99 یعنی 9 و11
اگر صدگان عدد ما aو دهگانشb و یکانش هم cباشد :
(100a+10b+c-100c-10b-a=99a-99c=99(a-c
البته گاهی هم تفاضلشان صفر می شود.