لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تابعی که محیط مستطیل را بر حسب عرض آن بیان کند.

   محسن سلطانی
  27 مرداد 21:12

20 پرسش 6 پاسخ 142 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

طول یک مستطیل 2 واحد بیشتر از 3 برابر عرض آن است. رابطه ای ریاضی بنویسید که محیط این مستطیل را بر حسب تابعی از عرض آن بیان کند.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حسیـن رحمـان پـور
29 مرداد 20:35

12 پرسش 108 پاسخ 255 امتیاز

سلام
پاسخ خانم قاسم زاده جامع و مانع است. باتشکر از ایشان.

   ام کلثوم عظیمی
15 آبان 3:25

2 پرسش 256 پاسخ 1375 امتیاز

عرض x بگیریم؛طول میشه 2+3x
دو طول 4+6x و دو عرض 2x
محیط میشه 4+ 8x

   پریسا قاسم زاده
28 مرداد 10:09

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

محیط مستطیل برابر مجموع مقدار طولها و عرض هاست.
یعنی
محیط مستطیل =دوتا عرض + دوتا طول
اگر مقدار طول رو مجهول L و مقدار عرض رو x خواهیم داشت:
L=3X+2
پس محیط مستطیل رو بر حسب متغیر مستقل X می توان نوشت:
(X)*2+2*(3x+2)
دو رو در پارانتز ضرب می کنیم و داریم:
6x+4+2x
2x , 6x را باهم جمع می کنیم و میشه
8x
در آخر:
8x+4=محیط مستطیل