لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مجموع مربع های دو عدد طبیعی فرد 130 است، آن دو عدد را پیدا کنید.

   محسن سلطانی
  27 مرداد 21:11

20 پرسش 6 پاسخ 142 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

مجموع مربع های دو عدد طبیعی فرد 130 است. آن دو عدد را پیدا کنید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Dr. Bieber
28 مرداد 15:38

40 پرسش 311 پاسخ 2409 امتیاز

۷و۹
۷^۲+ ۹^۲= ۴۹ + ۸۱= ۱۳۰

   حامد شیروان
29 مرداد 12:14

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

11,3