لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مجموع مربع های دو عدد طبیعی فرد 130 است، آن دو عدد را پیدا کنید.

   محسن سلطانی
  27 مرداد 21:11

20 پرسش 5 پاسخ 124 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

مجموع مربع های دو عدد طبیعی فرد 130 است. آن دو عدد را پیدا کنید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آیناز پدرام فر
در 28 مرداد 15:38

10 پرسش 81 پاسخ 549 امتیاز

۷و۹
۷^۲+ ۹^۲= ۴۹ + ۸۱= ۱۳۰

   حامد شیروان
در 29 مرداد 12:14

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

11,3