لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا آنزیم های پروتئنی بزاق دهان هم گوارش و جذب بدن میشود؟

   محمود دردی محمدی
  24 مرداد 15:54

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

بزاق دهان آنزیم های پروتئینی دارد. خب آیا این پروتئین ها هم گوارش و جذب بدن میشود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   فاطمه خلیلی
در 9 شهریور 17:37

1 پرسش 2 پاسخ 14 امتیاز

خیر.در طی انجام واکنش ساختمان آنزیم دست نخورده باقی میماند بنابراین آنزیم میتواند بارها و بارها در واکنش شرکت کند.

   محمد رضا بنیادی
در 31 شهریور 21:10

0 پرسش 8 پاسخ 13 امتیاز

فاطمه خلیلی در 9 شهریور 17:37
1 پرسش 2 پاسخ 14 امتیاز
خیر.در طی انجام واکنش ساختمان آنزیم دست نخورده باقی میماند بنابراین آنزیم میتواند بارها و بارها در واکنش شرکت کند.
دقیقا