لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تفاوت دیدگاه دکارت و ابن سینا در مورد ماهیت انسان

   علیرضا قراباغی
  9 مرداد 11:17

7 پرسش 2 پاسخ 51 امتیاز
فلسفه یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

تفاوت دیدگاه دکارت درباره انسان (دوگانگی نفس و بدن و جدایی ‌ذهن از بدن مادی) و جمله معروفش ،"می اندیشم پس هستم" و نظر ابن سینا در مورد ماهیت انسان چیست؟

ابن سینا مانند ارسطو روح را ادامه راه تکامل جسم میدانست ولی اینکه در کتاب درسی ذکر شده است که ابن سینا معتقد بود ،نفس انسانی بی‌واسطه خود را می‌یابد(یعنی نه به خاطر تفکر ذهن درباره ماهیت انسانی یا یافتن خاطرات در ذهن یا حتی شاید درونگری و سایر ابزار شناخت) به چه معناست و تفاوتش با نظر دکارت چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حسیـن رحمـان پـور
9 مرداد 19:49

12 پرسش 108 پاسخ 245 امتیاز

سلام
ابن سینا با تمایز بین دو مقام ذات و فعل در نفس انسانی، از یک طرف توانست ادراك عقلی را که خود نوعی ادراك مجرد از ماده است به ذات و حقیقت نفس نسبت دهد؛ و از طرف دیگر رابطۀ نفس با بدن را براساس مبانی فلسفی خود تبیین نماید. وي هرچند در بیان این حقیقت که ادراك عقلی فعل حیثیت ذاتی نفس است و این نفس است که می ،اندیشد مقدم بر دکارت است؛ اما برخلاف دکارت به هیچوجه تأثیر مباديعالیه را در روند تعقل منکر نمیشود. از نظر وي اگرچه تعقل فعل خود نفس است اما این عقل فعال است که به مدد تأثیر خود هم نفس ناطقه را از مرتب عقل بالقوه یا عقل هیولانی به مرتبه عقل بالفعل ارتقاء میدهد و هم معقول بالقوه را به معقول بالفعل تبدیل می ؛کند و همین تأثیر است که وي از آن با نامهایی از قبیل افاضه و اشراق یاد میکند. افاضه و اشراق به هیچوجه دو عمل یا دو فعل متمایز نیست تا چنین گمان شود که کلام ابنسینا در این باب داراي ابهام است بلکه از نظر وي افاضه و اشراق در حقیقت دو روي یک عمل واحدند .