لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مسئله شتاب متوسط با تندی ثابت

   فاطمه رضوی
  3 مرداد 2:18

1 پرسش 1 پاسخ 9 امتیاز
فیزیک (3) تجربی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

متحرکی با تندی ثابت 10M/S بر روی مسیر دایره ای شکل (شکل روبه رو ) در جهت ساعتگرد حرکت میکند .اگر متحرک در لحظه های T1=0 و T2=4 و T3=8 به ترتیب در حال عبور از نقطه های A وBوC باشد بردار شتاب متوسط متحرک در بازه های زمانی (0و4S)و (0و8S) چند متر مربع بر ثانیه است؟


تصویر ضمیمه سوال: متحرکی با تندی ثابت 10M/S بر روی مسیر دایره ای شکل (شکل روبه رو ) در جهت ساعتگرد حرکت میکند .اگر متحرک در لحظه های T1=0 و T2=4 و T3=8 به ترتیب در حال عبور از نقطه های A وBوC باشد بردار شتاب متوسط متحرک در بازه های زمانی (0و4S)و  (0و8S) چند متر مربع بر ثانیه است؟
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Mohammad M
  5 مرداد 17:32

1 پرسش 9 پاسخ 51 امتیاز

شتاب در بازه صفر تا چهار 2√۲.۵ میشه و بردارش به سمت مرکز دایره هستش.
و در بازه صفر تا هشت ۲.۵ میشه و بردارش به سمت مرکز دایره هست.

1

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Mohammad M
  5 مرداد 17:33

1 پرسش 9 پاسخ 51 امتیاز

در یک مسیر دایره شکل ک جسم با سرعت ثابت حرکت میکنه همواره شتاب به سمت مرکز دایره هستش

   مهدی کلاهی
  4 مرداد 9:23

0 پرسش 44 پاسخ 159 امتیاز

سلام
زیاد خاطرم نیست اما فقط میدونم وقتی که سرعت یا تندی ثابت باشه چون تغییرات سرعت ما صفر میشه پس شتاب متوسط ما هم صفر میه ونمودار شتاب متوسط اون یک خط افقی منطبق بر محور زمان خواهد بود