لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

جاذبه و دافعه بارهای الکتریکی

   سیدمحمد یارحسینی
  2 مرداد 15:56

2 پرسش 2 پاسخ 18 امتیاز
فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

** کدام گزینه صحیح است؟ **
/// سه جسم A,B,C را دو به دو به یکدیگر نزدیک می کنیم ، مشاهده میشود که AوB یکدیگر را دفع اما BوC یکدیگر را جذب می کنند. در این صورت :
1) B بدون بار است.
2) A و C دارای بار و همنام هستند.
3) B و C دارای بار و ناهمنام هستند.
4) C ممکن است بدون بار باشد.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حنانه حیدری
  11 مرداد 13:23

0 پرسش 10 پاسخ 35 امتیاز

گزینه 4 چون تو جذب کردن یکی از اجسام میتونه خنثی باشه و دیگری بار دار یا اینکه هر دو بار دار و ناهمنام باشند.اما در دفع کردن حتما هردو بار دارند و همنامند.

   علیرضا محمودی فرد
  26 مهر 0:39

139 پرسش 791 پاسخ 5873 امتیاز

مطمئنا4

   : )
  13 مرداد 18:14

5 پرسش 40 پاسخ 128 امتیاز

گزینه۴

   مهدی شامحمدی
  7 آبان 11:11

1 پرسش 1 پاسخ 5 امتیاز

4

   آتنا عطایی
  28 شهریور 11:56

4 پرسش 13 پاسخ 34 امتیاز

چون A , B یکدیگر را دفع کرده اند قطعا بار داشته اند.(بار هم نام)(حذف گزینه 1)
ولی برای جذب C توسط B دو حالت پیش میاد:
1.C بارش با B ناهم نام باشد (در این حالت C , A بار ناهم نام نیز دارند.)(حذف گزینه 2)
2. C بار نداشته باشه

با توجه به توضیحاتم گزینه 4 از گزینه 3 کامل تره.
بنابراین گزینه 4 رو انتخاب می کنیم.

   sajedeh Sa
  14 مرداد 0:38

0 پرسش 157 پاسخ 677 امتیاز

4

   
  6 مرداد 23:21

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

گزینه 4

   مهدی کلاهی
  3 مرداد 9:29

0 پرسش 44 پاسخ 159 امتیاز

با سلام
دفع کردن نشانه هم علامت بودن بارهاست پس A و B بار های هم علامت دارند وطبیعتا هر دو دارای بار الکتریکی هستند
اینکه Bو C همدیگر را جذب میکنند نشانه اینه که یا جسم cدارای باری مخالف علامت بار جسمBمی باشد و یا اینکه بدون بار است که پس از تماس یکی دارای بار مثبت و یکی منفی شده وهمدیگر را جذب کرده اند
پس گزینه 4 جواب درست می‌باشد

   Mohammad M
  2 مرداد 19:55

1 پرسش 9 پاسخ 51 امتیاز

گزینه۴ درسته
جسم های AوB یکدیگر را دفع میکنند پس حتما بارهای همنام دارند.
اما CوB یکدیگر را جذب میکنند پس C یا بدون بار است و یا بار ناهمنام با B دارد.