لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

علت خنکی فوت و گرمای ها

   محمدصادق طاهری
  4 تیر 17:01

2 پرسش 4 پاسخ 16 امتیاز
فیزیک کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

چرا از دهان وقتی فوت میکنیم خنک است و وقتی ها میکنیم گرم است ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   هماهنگ هفتم همدان
در 5 تیر 5:24

5 پرسش 18 پاسخ 53 امتیاز

فوت از داخل دهان می آید وخنک است مثل باد فن خودرو ولی ها کشیدن بخار وگرمای داخل بدن است مثل گرمای رادیاتور خودرو که همان گرمای دور موتور است.