لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا اجتماع «حسن تعلیل» و «اسلوب به معادله» در یک بیت امکانپذیر است ؟

   پونه سخاوتی
  22 خرداد 13:20

2 پرسش 0 پاسخ 12 امتیاز
علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

آیا اجتماع «حسن تعلیل» و «اسلوب به معادله» در یک بیت امکانپذیر است ؟

یک بیت می‌تواند هم‌زمان هم اسلوب معادله داشته باشد هم حسن تعلیل؛ نمونه‌اش بیت زیر است که هم حسن تعلیل دارد و هم اسلوب معادله:

بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد
حاصل بی‌حاصلی نبود به‌جز شرمندگی

حسن تعلیل:
علّت آویزان و رو به پایین بودن شاخه‌های بید مجنون را شرمندگی او به خاطر بی‌حاصلی دانسته‌است.

* موضوع: آویزان بودن شاخه‌های بید مجنون
* علّت تخیّلی: شرمندگی به سبب بی‌ثمری و بی‌حاصلی

اسلوب معادله:
حاصلِ بی‌حاصلی، چیزی جز شرمندگی نیست؛ همان‌طور که بید مجنون هم به سبب بی‌ثمری در تمام عمر، سر بالا نکرد.

* موضوع ذهنی: بی‌حاصلی سبب شرمندگی است.
* مثال عینی: آویزان و رو به پایین بودن شاخه‌های بید مجنون


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.