لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تقطیع بیت، وزن و بحر آن

   آرمین عبدالحسینی
  12 خرداد 23:01

52 پرسش 89 پاسخ 651 امتیاز
علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

بیت را تقطیع کنید، وزن را مشخص کنید و بحر آن را بنویسید؟
بلند مرتبه شاهی ز صدر ِ زین افتاد / اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد (( مقبل اصفهانی ))


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مهسا صدریان زاده
  16 بهمن 15:33

2 پرسش 154 پاسخ 429 امتیاز

ب لند مر ت ب شا هی ز صد ر دی نف تاد
U_U_ _UU_U_U_ _ _

ا گر غ لط ن ک نم عرش بر ز می نف تاد
U_U_ _UU _U_U_ _ _

البته می تونید اینگونه هم بخونید:
ب لند مر ت ب شا هی ز صد ر دین اف تاد

ا گر غ لط ن ک نم عرش بر ز مین اف تاد

که در تقطیع تفاوتی نداره.
وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   
  3 تیر 9:40

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

مفاعلن و رمل