لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تقطیع بیت، وزن و بحر آن

   آرمین عبدالحسینی
  12 خرداد 23:01

36 پرسش 82 پاسخ 491 امتیاز
علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

بیت را تقطیع کنید، وزن را مشخص کنید و بحر آن را بنویسید؟
بلند مرتبه شاهی ز صدر ِ زین افتاد / اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد (( مقبل اصفهانی ))


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   
در 3 تیر 9:40

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

مفاعلن و رمل