لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اضافه تشبیهی و استعاری

   Vichenzo esh
  10 خرداد 11:07

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
فارسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

سلام. پیدا کردن اضافه استعاری و اضافه تشبیهی را به روش ساده و سریع چگونه است؟
باتشکر...


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Tara .
  13 مهر 16:34

16 پرسش 117 پاسخ 763 امتیاز

توی اضافه تشبیهی ترکیب اضافی داری که (معمولا) دومی به اولی شبیه شده مثل دریای عشق = عشق مثل دریایی پهناور است/ یا گوهر وجود= وجود انسانی مانند گوهری ارزشمند است.
ولی توی اضافه استعاری در ترکیب اضافی که داری یکی از ارکان مشبه یا مشبه به حذف شده وبه جاش یه نشونه اومده مثلا خنده گل =گل [مثل یک انسان] میخندد/ یا بارش عشق= عشق [مانند باران] میبارد./
اگر توی ترکیب اضافی هردو حالت معنی میداد یعنی هم میشد تشبیه گرفت هم استعاره، تشبیه بر استعاره مقدم هستش یعنی اضافه تشبیهی میگیریم.
اضافه تشبیهی و استعاری رو با اضافه اقترانی اشتباه نکن[ اضافه اقترانی بین مضاف و مضاف الیه میتونیم به نشانه ی ،به خاطر و... اضافه کنیم و معنی بده مثل دست انابت= دست به نشانه ی انابت]

   yazdan Rahm Khodaei
  2 آبان 1:25

0 پرسش 25 پاسخ 160 امتیاز

سلام.

اگر گوینده ادعا کند که مضاف الیه شبیه به مضاف است-یا مضاف شبیه مضاف الیه است،مانند لبِ لعل- آن ترکیب اضافه ی تشبیهی است،مانند«چراغ هدایت» که گوینده ادعا می کند هدایت همانند چراغ است.در مصراع«هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجَست.»،دو ترکیب«مرغِ فکر» و «شاخِ سخن» اضافه ی تشبیهی هستند چون فکر به مرغ و سخن به شاخه تشبیه شده است.

اضافه ی تشبیهی یک تشبیه بلیغ است که معمولاًمضاف،مشبهً به و مضافً الیه، مشبه است وبهترین معیار تشخیص آن این است که می توان آن را به صورت تشبیهی مفصل درآورد:

فکر همانند مرغ پرواز می کند و یا سخن همانند شاخه ای است که فکر ازروی آن به پرواز در می آید.

حال اگر گوینده مضافٌ الیه را به مضاف تشبیه نکند، بلکه به چیزی تشبیه کند که مضاف یکی از اجزا و وابسته های آن باشد، آن ترکیب اضافه ی استعاری است؛ مثلاً «رخِ مهتاب» در مصراع«وز دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم»اضافه ی استعاری است، چون1- مهتاب رخ ندارد.2-مهتاب به رخ تشبیه نشده است.3-مهتاب به موجودی(انسانی) تشبیه شده است که رخ از اجزا و اعضای آن است. همچنین است:دست، روزگار، حمله یِ حسد، پروازِ فکر، درهایِ رؤیا

پس اگرمضاف را x و مضافٌ الیه راy در نظر بگیریم،نمادهای دو اضافه ی تشبیهی و استعاری چنین است:


الف) اضافه ی تشبیهی: xـــِ y (y به صورت مستقیم به x تشبیه شده است.)


ب)اضافه ی استعاری x ــــِ y (y به z تشبیه شده است که غایب است و x یکی از متعلقات آن است.)

با توجه به توضیحات بالا درمی یابیم که در مصراع«دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم.»:

سیلِ اشک اضافه ی تشبیهی است چون می توان گفت:«اشک همانند سیل است.»

اما رهِ خواب اضافه ی تشبیهی نیست چون نمی توان گفت:«خواب همانند ره،یا ره همانند خواب است.» بلکه چون خواب به عابری تشبیه شده است که شاعر با سیلِ اشک راهش را زده(بسته)، اضافه ی استعاری است؛ یعنی راه از متعلقات «عابر» است،که مشبهٌ به غایب می باشد.

ممکن است مضاف در هردو نوع اضافه ی تشبیهی و استعاری خود دارای وابسته ی پسین نیز باشد؛مثلاً در گروه اسمی«داسِ دروگر زمان»، «دروگر» وابسته ی پسین(صفت بیانی) «داس» است و «زمان» به «داسِ دروگر» تشبیه شده است

امیدوارم متوجه شده باشی.

   مجتبی غلامزاده
  15 خرداد 22:04

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

سلام
در اضافه تشبیهی کلمه اضافه شده براساس تشبیه و کل به کل است
اما اضافه استعاری جز به جز است