لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

بندپایان بچه زا

   ابراهیم صادقی شلمزاری
  4 اردیبهشت 13:24

2 پرسش 10 پاسخ 16 امتیاز
علوم تجربی چهارم دبستان

کدام یک از بندپایان بچه زا ( زنده زا) می باشد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   احمد نظری
در 21 اردیبهشت 18:32

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

عقرب

   کوثر پیری
در 19 اردیبهشت 14:06

0 پرسش 7 پاسخ 12 امتیاز

عقرب یا همان کژدم

   رضا زحمتکش
در 10 اردیبهشت 17:01

1 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

عقرب یا همان کژدم

   ابراهیم صادقی شلمزاری
در 5 اردیبهشت 19:26

2 پرسش 10 پاسخ 16 امتیاز

عقرب