{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_آذر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تفاوت نوکلئوتیدهای DNA و RNA؟

   Fatemeh Fateh
  22 مهر 18:07

1 پرسش 0 پاسخ 4 امتیاز
زیست شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

تفاوت نوکلئوتیدهای DNA و RNA در چه چیزهایی است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمدرضا رضائی
  16 آبان 11:32

0 پرسش 7 پاسخ 32 امتیاز

DNA قند دئوکسی ریبوز دارد و RNA قند ریبوز
بعضی نوکلئوتید های DNA باز تیمین دارند و در RNA باز یوراسیل وجود دارد
قند موجود در ساختار DNA یک اکسیژن کمتر دارد

   Negin Yazdani
  2 آبان 10:55

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

DNA: دارای باز آلی تیمین بوده و قند آن دئوکسی ریبوز است که در کربن شماره 2 نسبت به ریبوز یک اتم اکسیژن کمتری دارد.
RNA: دارای باز آلی یوراسیل بوده و قند آن ریبوز میباشد.

   Negin Yazdani
  2 آبان 10:55

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

DNA: دارای باز آلی تیمین بوده و قند آن دئوکسی ریبوز است که در کربن شماره 2 نسبت به ریبوز یک اتم اکسیژن کمتری دارد.
RNA: دارای باز آلی یوراسیل بوده و قند آن ریبوز میباشد.

   مظاهر جعفری
  10 آبان 13:42

2 پرسش 61 پاسخ 70 امتیاز

سلام
DNA دوحلقه و RNAیک حلقه ، در قند پنج کربنهDNAیک اکسیژن کمتر از RNA دارد
DNA دءوکسی ریبوز و در RNAریبوز است دنا داری تیمین ،است و یوراسیل ندارد ولی در RNA دارای یوراسیل است و تیمین ندارد.

   sa agh
  24 مهر 0:56

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

دنا باز آلی یوراسیل و رنا باز آلی تیمین ندارد
قند دنا دئوکسی ریبوز و قند رنا ریبوز است، دئوکسی ریبوز نسبت به ریبوز 1اتم اکسیژن کمتر دارد.
بقیه چیزا مثل گروه یا فسفات،،، تک مثل هم هستن