{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در خودروی محرک عقب هنگام حرکت خودرو در مسیر منحنی از ناحیه عقب آن صدای غیر عادی شنیده میشود علت عیب آن چیست؟

    علی صدیق
  16 مرداد 18:37

1 پرسش 1 پاسخ 8 امتیاز
دوره دوم متوسطه- فنی یازدهم مکانیک خودرو (صنعت) تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل

در خودروی محرک عقب هنگام حرکت خودرو در مسیر منحنی از ناحیه عقب آن صدای غیر عادی شنیده میشود علت عیب آن چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.