{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

طول کوچکترین ضلع مثلث چند است؟

   aila afshar
  4 مرداد 21:09

16 پرسش 4 پاسخ 108 امتیاز
ریاضی نهم دوره اول متوسطه

در مثلث abc خطوطی رسم میکنیم تا مثلثefg حاصل شود طول کوچکترین ضلع؟


تصویر ضمیمه سوال: در مثلث abc خطوطی رسم میکنیم تا مثلثefg حاصل شود طول کوچکترین ضلع؟
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   میر وحید طلوعی
  5 مرداد 9:49

4 پرسش 197 پاسخ 1225 امتیاز

با سلام
جواب گزینه ۴
چرایی ؟""این سوال برا هشتمم خوبه بخش چهار ضلعی ها و ویژگی های اونا سطح سوال ساده رو به متوسط نکته سوال اینکه اضلاع روبه رو در متوازی الاضلاع برابراند""
توضیح:ابتدا مثلثی رو رسم کنید با ویژگی(BC<AB<AC) بعد از راس C خطی موازی ضلعAB از راس B خطی موازی ضلعACو از راس A خطی موازی ضلع BCرسم کنید و ان ها راامتداد دهید تا همدیگر را قطع کنند بعد محل تلاقی خط شامل راس Bو خط شامل راسCرا اگه Eبنامید و محل تلاقی خط شامل Cو خط شاملAرا اگر Fبنامید و محل تلاقی خط شامل نقطه یا راس Bو خط شامل نقطAرا اگر Gبنامید مثلث EFGبا ویژگی های ذکر شده در مسئله ایجاد می شه امیدوارم تا اینجا اوکی باشه.
حال همون طور که در نکته مسئله هم ذکر شد
همون طور که در شکلم پیداست چهار ضلعی AFBCمتوازی الاضلاع هست پس اصلاع رو به رو برابرند پسBC=AFهمچنین چهار ضلعی AGBCهم متوازی الاضلاع هست باز اضلاع رو برو مساوی اند یعنی BC=AG پس ضلع FGمثلث EFGبرابر هست با 2BC اگه این روند روش و الگوریتم رو برا صلع های دیگه هم به کار ببرید و از ویژگی متوازی الاضلاع های ایجاد شده بهره ببرید ضلع های دیگه مثلث به ترتیب 2ACو 2ABبدست میاند باتوجه به روابطی که بینAB,AC،BCبرقرار پس کوچکترین ضلع2BCهست
"""توجه کنید که :حتماباید شکل رو بکشید چون هندسه بدون شکل بی معنی"""
آرزوی موفقیت با تلاش برا دانش آموزان سخت کوش ایران زمین

3

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Az ad
  5 مرداد 8:32

1 پرسش 60 پاسخ 845 امتیاز

سلام...

جواب گزینه (4) هست... "

   سعید نوریان
  5 مرداد 10:28

0 پرسش 18 پاسخ 8 امتیاز

سلام

جواب گزینه ۴ است......؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

   رامیار رحمانی
  4 مرداد 22:31

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

جوابش در پاسخنامه است:):):):)