{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا گویچه ی سفیدی که به طور مستقیم در افزایش فعالیت درشت خوار ها نقش دارد، دارای یک هسته بزرگ است؟

   مونا ش
  16 تیر 11:43

37 پرسش 2 پاسخ 186 امتیاز
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

آیا این جمله درسته ؟
هر گویچه ی سفیدی که به طور مستقیم در افزایش فعالیت درشت خوار ها نقش دارد، بر خلاف گویچه های قرمز در سیتوپلاسم خود دارای یک هسته بزرگ است.
ممنون میشم با علت توضیح بدین


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مریم سجودی
  19 تیر 17:07

0 پرسش 4 پاسخ 49 امتیاز

سلام موضوع فعال کردن درشت خوارها در انتهای مبحث پروتئین ها گفتار ۲ فصل ۵ زیست ۲ آمده و این موضوع به اینترفرون نوع دو نسبت داده شده که از یاخته کشنده طبیعی و لنفوسیت T نسبت داده شده.پس منظور سوال از گلبول سفیدی که مستقیماً باعث افزایش فعالیت درشت خوارها میشه لنفوسیت T هست.لنفوسیت ها هم مطابق شکل ۱۹ص ۶۳زیست دهم هسته بزرگی دارند.گویچه های قرمز هم که اصلا هسته ندارند پس این جمله درسته.

   حبیب الله ایوبی
  10 مرداد 1:07

1 پرسش 40 پاسخ 105 امتیاز

بله هم لنفوسیت T و هم یاخته ی کشنده ی طبیعی هسته ی درشت دارند.

   Dark Brain
  26 تیر 23:00

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

-