لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

گروه های اسمی دربیت: از علی آموز اخلاص عمل...

   Hooyar Nouri
  18 اسفند 20:59

18 پرسش 3 پاسخ 72 امتیاز
فارسی هشتم دوره اول متوسطه

گروه های اسمی بیت زیر چیست؟
از علی آموز اخلاص عمل ***شیر حق را دان منزه از دغل


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   parsa shahabi
  19 فروردین 17:11

0 پرسش 21 پاسخ 31 امتیاز

گروه اسمی 1> اخلاص عمل
گروه اسمی2> شیر حق

   مهبد بلوچی
  19 اسفند 15:24

0 پرسش 25 پاسخ 19 امتیاز

از علی : گروه متمم
لخلاص عمل گروه مفعولی

   kosar safari
  19 اسفند 8:58

0 پرسش 46 پاسخ 37 امتیاز

سلام
علی اموز : گروه اسمی متممی
شیر حق : گروه اسمی مفعولی( استعاره از حضرت علی)
دغل : گروه اسمی متممی

موفق باشی

   خانم تک الکترون هستم
  19 اسفند 10:11

0 پرسش 39 پاسخ 104 امتیاز

?از علی اخلاص عمل (را) آموز/شیرحق را از دغل منزه دان

?️[ از علی] گروه متممی ⬅️از(حرف اضافه) و علی(متمم)
?️اخلاص عمل[گروه مفعولی] و⬅️ اخلاص(مفعول) و عمل(مضاف الیه)
?️[شیر حق] گروه مفعولی⬅️ (شیر) مفعول
?️[از دغل] گروه متممی ⬅️(دغل) متمم

   Ali Gholami
  19 اسفند 8:23

0 پرسش 4 پاسخ -3 امتیاز

شیر حق :استعاره
دغل :متمم
علی اموز :متمم