لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

روش های انتقال گرما چه هستند؟

   mani .d
  16 اسفند 23:18

1 پرسش 1 پاسخ 17 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

روش های انتقال گرما چه هستند؟ تعریفی خلاصه از هرکدام بگویید.
رسانش
همرفت
تابش


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مَـلَـــــ کِــهــ
  17 اسفند 11:07

3 پرسش 66 پاسخ 495 امتیاز

رسانش:در انتقال گرما بـہ روش رسانش ، انرژے گرمایـے از طریـق جنبش مولکولهاے ماده و ضربـہ زدن هر مولکول بـہ مولکولهاے مجاور خود کم کم بـہ تمام ماده منتقل مے شود.

همرفـت:در انتقال گرما بـہ روش همرفـت قسمتے از ماده کـہ گرم شده بـہ طرف بالا حرکت مے کند و قسمت هاے آن کـہ هنوز گرم نشده اند جاے آن را مے گیـرند بـہ ایـن ترتیـب انرژے گرمایـے از یـک نقطـہ بـہ نقطـہ دیـگر منتقل شده و کم کم تمام ماده گرم مے شود.

تابش:در ایـن روش انتقال گرما بـہ صورت امواج الکترومغناطیـس و بدون نیـاز بـہ ماده هم در محیـط مادے و هم در خلا منتقل مے شود.

   sobhan ekrad chegini
  21 فروردین 9:45

0 پرسش 12 پاسخ 47 امتیاز

رسانش:در انتقال گرما بـہ روش رسانش ، انرژے گرمایـے از طریـق جنبش مولکولهاے ماده و ضربـہ زدن هر مولکول بـہ مولکولهاے مجاور خود کم کم بـہ تمام ماده منتقل مے شود.

همرفـت:در انتقال گرما بـہ روش همرفـت قسمتے از ماده کـہ گرم شده بـہ طرف بالا حرکت مے کند و قسمت هاے آن کـہ هنوز گرم نشده اند جاے آن را مے گیـرند بـہ ایـن ترتیـب انرژے گرمایـے از یـک نقطـہ بـہ نقطـہ دیـگر منتقل شده و کم کم تمام ماده گرم مے شود.

تابش:در ایـن روش انتقال گرما بـہ صورت امواج الکترومغناطیـس و بدون نیـاز بـہ ماده هم در محیـط مادے و هم در خلا منتقل مے شود.

   Maryam Gheiratmand
  4 فروردین 14:03

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

سلام
روش های انتقال گرما(رسانش_همرفت_تابش)

   Mehran Teimorifar
  2 فروردین 13:19

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

برای انتقال گرما ۳روش وجود دارند عبارتند از:
۱_رسانش گرمایی
۲_تابش گرمایی
۳_همرفت

   Fsp Taj
  23 اسفند 21:02

7 پرسش 89 پاسخ 154 امتیاز

با سلام..
در رسانش یا رسانایی، ماده، ثابت است و گرما از مولکول با انرژی بیشتر.. به مولکول ها با اتم های بعدی منتقل میشود.
در همرفت انتقال گرما از راه انتقال مولکول ها صورت میگیرد.
در انتقال گرما به روش تابش نیازی به وجود ماده نیس. همان طور که گرمای خورشید خلاء عبور میکند و به سطح زمین میرسد.
موفق باشید.

   Mahan Parvandi
  21 اسفند 1:49

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

باسلام
روش های انتقال گرما به ۳روش هست
۱-رسانش
۲-تابش
۳-همرفت

   محمدمهدی حاتمی
  20 اسفند 9:24

0 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

رسانش - همرفت - تابش
این سه روش صحیح میباشند.

   سارینا مهدوی پور
  19 اسفند 20:18

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

۳ روش انتقال گرما
رسانش ☺
همرفت ☺
تابش☺

   Uo oU
  18 اسفند 7:39

0 پرسش 36 پاسخ 126 امتیاز

سلام

رسانش، همرفت، تابش
موفق باشید

   کوثر میرزای
  17 اسفند 13:51

0 پرسش 2 پاسخ -1 امتیاز

رسانش
همرفت
تابش
۳ روش انتقال گرما هستن

   تبسم نژادی
  20 فروردین 20:14

0 پرسش 11 پاسخ 26 امتیاز

روش های انتقال گرما:
رسانش
تابش
همرفت

   Dgh Pol
  22 اسفند 16:19

0 پرسش 6 پاسخ 11 امتیاز

سلام..وقت بخیر
روش های انتقال گرما :

رسانش / همرفت / تابش

رسانش : انرژی گرمایی از طریق جنبش مولکول های ماده و ضربه زدن مولکول ها به همدیگر انجام میشود و کم کم گرما انتقال میشود.

همرفت : قسمتی از ماده که گرم شده به طرف بالا حرکت میکند و قسمت هایی که هنوز گرم نشده آمد جای این قسمت را می‌گیرند و انرژی گرمایی از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال میشود.

تابش : گرما به صورت امواج الکترو مغناطیس بدون نیاز به ماده در محیط خلاء منتقل میشود.

   هلیا شاهقلی
  18 اسفند 13:15

0 پرسش 4 پاسخ 2 امتیاز

سلام رسانش همرفت تابش


.......   zohreh mm
  17 اسفند 22:20

0 پرسش 16 پاسخ 10 امتیاز

سلام
روش های انتقال گرما
رسانش
همرفت
تابش
موفق باشید

   شایان اکبری
  17 اسفند 21:06

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

روش های انتقال گرما
رسانش
همرفت
تابش

   سپهر اکبریان
  17 اسفند 17:31

0 پرسش 6 پاسخ -2 امتیاز

رسانش از طریق لرزش اتم
همرفت بر اساس گرما و چرخش در هوا(مثل باد اومدن در ساحل)
تابش(روشی که نور خورشید به زمین میرسد

   Reyhaneh Rangriz
  17 اسفند 13:26

0 پرسش 479 پاسخ 102 امتیاز

سلام.
روش همرفت یا کنوکسیون:قسمتی از ماده که گرم شده به طرف بالا حرکت میکند و قسمت هایی که هنوز گرم نشده آمد جای این قسمت را می‌گیرند و انرژی گرمایی از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال میشود.

روش رسانش یا رسانایی:انرژی گرمایی از طریق جنبش مولکول های ماده و ضربه زدن مولکول ها به همدیگر انجام میشود.و کم کم گرما انتقال میشود.

تابش:گرما به صورت امواج الکترو مغناطیس بدون نیاز به ماده در محیط خلاء منتقل میشود.

   arsham K
  17 اسفند 11:27

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

رسانش
همرفت
تابش
سه روش انتقال گرما