لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در فرمول کلی شدت جریان اگر چند مولد موازی باشد چگونه برآیند مقاومت ها را به دست آوریم؟

   sh hd
  29 بهمن 22:46

1 پرسش 0 پاسخ 4 امتیاز
فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

در فرمول کلی شدت جریان اگر چند مولد موازی باشد چگونه برآیند مقاومت ها را به دست آوریم؟


تصویر ضمیمه سوال: در فرمول کلی شدت جریان اگر چند مولد موازی باشد چگونه برآیند مقاومت ها را به دست آوریم؟
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Yas Bahrami
  17 اسفند 12:06

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

اگر nمقاومت مشابه Rبه صورت موازی بین دو نقطه بسته شده باشند مقاومت معادل بین ان دو نقطه برابر است با:
R
---------=Rکل
n
براي به دست آوردن مقاومت معادل دو مقاومت که بین دو نقطه موازي بسته شده اند می توان از راه حل ضرب ان دو مقاومت در صورت و جمع ان دو در مخرج استفاده کرد.

   ساکنا ریوزاکی
  14 اسفند 21:01

0 پرسش 41 پاسخ 151 امتیاز

اگر دو تا بودند ضرب دو مقاومت تقسیم بر جمع اونها اگر چند تا بودند هر کدوم رو به عنوان مخرج در نظر می گیریم به عنوان صورت عدد یک میزاریم و بعد جمع میکنیم و اگر مشابه بودند مثلا 10 تا مقاومت 8 اهمی موازی داشتیم عدد مقاومت تقسیم بر تعداد یعنی میشه مثلا ده هشتم

   زینب علوی
  3 اسفند 23:12

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

ضرب مقاومت ها تقسیم بر جمعشون...........

   vaniya zinatbakhsh
  1 اسفند 19:55

0 پرسش 23 پاسخ 11 امتیاز

اینجا r مثل عدد های معمولی حل میشه و با توجه به مدار(که گفتی موازیه)باید از فرمول1به روی Reqمقاومت معادل رو به دست بیاری و توی فرمول قرار بدی

   Narjes Nouri
  26 اسفند 21:27

0 پرسش 10 پاسخ 1 امتیاز

درمقاومت موازی داریم:
1به روی Req
=
1به روی Reqاول +۱ به روی Reqدوم ..........


یا برای سادگی کار ورهایی از مخرج مشترک کردن و...باداشتن دومقاومت میتوانیم:
Req=R1×R2÷R1+R2