لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

پیدا کردن جمله nام در دنباله حسابی

   Shervin Rad
  1 آبان 2:05

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

در یک دنباله حسابی 15=t1 +t2 +t3 و 60=t6+t7+t8 جمله دوازدهم را بیابید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا جوادی
  2 آبان 12:38

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

\[\begin{align}
& {{t}_{1}}+{{t}_{2}}+{{t}_{3}}=15\Rightarrow {{t}_{1}}+{{t}_{1}}+d+{{t}_{1}}+2d=15\Rightarrow 3{{t}_{1}}+3d=15\Rightarrow {{t}_{1}}+d=5 \\
& {{t}_{6}}+{{t}_{7}}+{{t}_{8}}=60\Rightarrow {{t}_{1}}+5d+{{t}_{1}}+6d+{{t}_{1}}+7d=60\Rightarrow 3{{t}_{1}}+18d=60\Rightarrow {{t}_{1}}+6d=20 \\
& \left. \begin{matrix}
{{t}_{1}}+d=5 \\
{{t}_{1}}+6d=20 \\
\end{matrix} \right\}\Rightarrow 5d=15\Rightarrow d=3\,\,\,,\,\,\,{{t}_{1}}=2 \\
& {{t}_{12}}={{t}_{1}}+11d\Rightarrow {{t}_{12}}=2+11\times 3=35 \\
& \underbrace{2,5,8}_{15},11,14,\underbrace{17,20,23}_{60} \\
\end{align}\]

   GHAZAL ZK
  1 آبان 12:15

22 پرسش 342 پاسخ 1618 امتیاز

سلام
جمله ی دوازدهم میشه ۳۵
موفق باشی✌?

   KHASTE KHAN
  1 آبان 12:30

0 پرسش 332 پاسخ 3007 امتیاز

سلام
بله میشه ۳۵
.....
فرجام نیک.

   Ali KYD
  3 آبان 15:05

6 پرسش 7 پاسخ 45 امتیاز

جمله 12 ام میشه 35
موفق باشی...

   Sana Kargarian
  3 آبان 10:22

2 پرسش 3 پاسخ 31 امتیاز

سلام
پاسخ: ۳۵
موفق باشید
توضیحاتشم دوستان دادن?

   Yasna Bahrami
  2 آبان 20:13

1 پرسش 11 پاسخ 13 امتیاز

سلام .
پاسخ 35 میشه

موفق باشی :)

   حانیه کریمی
  2 آبان 12:10

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

سلام
قدرنسبت ۳ میشود و جمله اول ۲ میشود
و جمله دوازدهم ۳۵ میشود

   آرمین ادمن
  1 آبان 17:51

0 پرسش 2 پاسخ -1 امتیاز

سلام
جواب* 36* میشه
*موفق باشی*