لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

فعل اسنادی در بیت: دیده ای نیست نبید رخ زیبای تورا....

   asal Joon
  8 مهر 12:50

فارسی نهم دوره اول متوسطه

آیا در بیت زیر فعل اسنادی وجود دارد؟
دیده ای نیست نبید رخ زیبای تورا*** نیست گوشی که همی نشوند اوای تورا


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   MAEDEH SHAKERIAM
  20 مهر 23:26

فعل اسنادی نداریم چون :
وقتی فعل های است نیست و ... به معنای وجود دارد یا وجود ندارد بیاد فعل اسنادی محسوب نمیشه و فقط باید بیانگر یه صفت باشه

   نگار غفوری
  8 مهر 21:30

نخیر فعله اسنادی وجود نداره چون هردو فعله نیست و است جزو افعال متعدی ان

   Parsa Gh
  8 مهر 18:53

در این جا فعل به معنی وجود داشتن است که جز فعل های اسنادی نیست

   محمد رضا بیگی
  8 مهر 16:00

خیر زیرا در اینجا فعل به وجود چیزی اشاره دارد و فعل ربط هست