لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

سیناپس غیرفعال چگونه صورت میگیرد؟

   sk sk
  20 مرداد 10:31

13 پرسش 3 پاسخ 70 امتیاز
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

((نورون حرکتی که برای استراحت ماهیچه ی عضله ی سه سر پیام می برد سیناپس فعال میدهد اما بعد از اتمام انعکاس همان نورون پیام استراحت را به عضله ی ماهیچه ی دو سر می برد و در این صورت سیناپس غیرفعال میدهد))لطفا در این باره بیشتر توضیح دهید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Always LOVE Hate
  20 مرداد 14:29

0 پرسش 34 پاسخ 634 امتیاز

احتملا منظورش از سیناپس غیر فعال ، انتقال ناقل عصبی بازدارنده یا به نوعی غیر فعال کننده برای ماهیچه دو سر هست که باعث غیر فعال شدن آن و استراحت آن می شود . معنای دیگری در سطح کتاب درسی و دبیرستان به دست نمی آید

3

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   فاطمه وزیری
  20 شهریور 18:19

3 پرسش 11 پاسخ 25 امتیاز

در صورتی سیناپس غیرغعال ایجاد میشه که در نورون قبل سیناپس مهاری ایجاد شده باشد به طور مثال اگر یک نورون رابط سیناپس مهاری برای نورون حرکتی بعد از خود ایجاد کند، سپس این نورون حرکتی با نورون بعدی خود ویا با ماهیچه و یا غده بعدی خود سیناپس غیرفعال میدهد. و در نتیجه آن ماهیچه منقبض نمی شود.

   zhila saman
  20 مرداد 20:20

1 پرسش 4 پاسخ 16 امتیاز

سیناپس مهاری نبوده به جای سیناپس غیر فعال؟