تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

روش تشخیص بن ماضی ومضارع

   Mohamad Ali Golafrooz Shahre
  3 خرداد 13:35

14 پرسش 80 پاسخ 328 امتیاز
فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه

چگونه بن ماضی و مضارع را در یک مصدر تشخیص دهیم؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   حسین میراسلامی
3 خرداد 16:12

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

سلام!
بن ماضی، مصدر بدون حرف ن است.
برای مثال: شستن: شست/ دیدن: دید و.....


بن مضارع، فعل امر آن مصدر است بدون حرف ب. اما نکته دارد:
۱-اگر با حرف کشیده به پایان برسد، در پایان آن حرف ی اضافه می شود. مثلا: شستن: شوی/ گفتن: گوی
۲- اگر بعد از حرف ب اول کلمه، حرف ی وجود داشته باشد، حذف می شود. مثلا: آمدن: آی
دیگر مصادر: رفتن: رو/ پوشیدن: پوش و ...

-1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   parasto yso
3 خرداد 14:53

0 پرسش 7 پاسخ 42 امتیاز

بن مضارع = مصدر +حذف ن-تبدیل به امر- حذف ب اول حرف
مثال = گرفتن - گرفت - بگیر - گیر
بن ماضی=مصدر +حذف ن
مثال = گرفتن - گرفت

   رضا احمدی
3 خرداد 14:10

2 پرسش 91 پاسخ 266 امتیاز

بن ماضی : «ن» مصدر فعل را حذف میکنیم

بن ماضی : امرش میکنیم

   مبین بابائی
3 خرداد 14:04

3 پرسش 27 پاسخ 163 امتیاز

روش ساخت بن ماضی :
همان فعل ساده سوم شخص مفرد هست برای مثال : گرفتن⬅️گرفت

روش ساخت بن مضارع :
فعل امر بدون ب اول فعل برای مثال : گرفتن⬅️فعل امر(بگیر)⬅️گیر

   محمود قائمي
3 خرداد 14:02

2 پرسش 29 پاسخ 38 امتیاز

برای ساخت بن ماضی ن مصدر حذف میکنیم برا بن مضارع امرش میکنیم (ب)بر میداریم