تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تعداد زاویه های قائمه در شکل؟

   مح امیدی
  31 اردیبهشت 14:07

2 پرسش 0 پاسخ 10 امتیاز
ریاضی چهارم دبستان

در شکل زیر گوشه یک مربع در یه مستطیل قرار گرفته است. میخواهیم تعداد زاویه های قائمه ان را پیدا کنیم. چند زاویه قائمه در ان وجود دارد؟کمترین وبیشترین عدد ممکن 12و20است.
؟؟؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   هلیا مومنی
1 خرداد 14:09

1 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

12 زاویه ی قائمه در شکل وجود دارد.

   مسعود حق شناس
7 خرداد 21:46

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

دراین شکل 16 زاویه قائمه وجود دارد

   رضیه خراسانی
5 خرداد 20:36

30 پرسش 121 پاسخ 280 امتیاز

12 زاویه 90 درجه یاقائمه
موفقیت شما آرزوی ماست