{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

شعاع کره A برابر r سانتی متر و شعاع B برابر با r-1 سانتی متر است. اگر 4,9 =mA,mB است و pA,pB =3,2 باشد r چند سانتی متر است؟

    Knox kashi
  بروزرسانی 10 خرداد 19:21

3 پرسش 50 پاسخ 384 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم علوم تجربی

شعاع کره A برابر r سانتی متر و شعاع B برابر با r+1 سانتی متر است اگر 4/9 =mA/mB است و pA/pB =3/2 باشد r چند سانتی متر است ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.