تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

جمله دهم دنباله

   ابوالفضل قربانی
  20 فروردین 17:25

3 پرسش 7 پاسخ 23 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

جمله دهم دنباله زیر را بدست آورید:
...و۳.۱۴.۳۹.۸۴


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   ابوالفضل قربانی
9 خرداد 21:29

0 پرسش 10 پاسخ 20 امتیاز

جواب میشود۱۲۵ ..................