گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

حاصل عبارت زیر را بدست آورید.

    Shadi Gh
  بروزرسانی 17 آذر 20:10

3 پرسش 9 پاسخ 251 امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم ریاضی

97+98+....99-98-97- حاصل را بدست آورید


تصویر ضمیمه سوال: 97+98+....99-98-97-
حاصل را بدست آورید
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.