تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

فشار کل در عمق مشخصی از یک مایع

   mahdiye a._.i
  19 فروردین 4:12

6 پرسش 0 پاسخ 32 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

پیستونی به وزن200Nو به سطح مقطع 100cm بر روی مایعی به چگالی ۲ گرم سانتی متر مکعب قرار دارداگر p صفر برابر ده به توان ۵ پاسکال باشد در چه عمقی از سطح مایع فشار کل ۱۰× 1.8 به توان ۵ پاسکال می شود؟؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   
19 فروردین 20:47

1 پرسش 286 پاسخ 1763 امتیاز

200تقسیم بر 0.01 می شود 20000
100000+20000=120000
1.8در 10 به توان5=120000+p
p=60000
60000=10*2000*h
hبرابر است با 3متر

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری