تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کدام دسته از فیلسوفان نظریه هاشون درباره جهان هستی درست تر است؟

    Mohammad javad
  17 فروردین 17:02

3 پرسش 15 پاسخ 55 امتیاز
فلسفه (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

به نظر شما بالاخره کدوم دسته از فیلسوفان نظریه هاشون درباره جهان هستی درست تره...پراگماتیسم؟نسبی گرایان؟فیلسوفان جهان اسلام و...؟؟و البته چرا؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   کریم برقی
8 خرداد 7:22

0 پرسش 10 پاسخ 55 امتیاز

خود اینکه ادعا داشته باشیم «جهان هستی موجود است» و ما می توانیم شناخت درستی از آن داشته باشیم.( طبق فرض سوال) دیدگاههای پراگماتیستی - که می گویند درست و غلط نداریم نفع و فایده مطرح است - و نسبی گرایی - که می گویند درست و غلط نداریم - را رد می کند
اما اینکه فیلسوفان مسلمان درست می گویند باید دیدگاهها و استدلالهای هریک را دید که کدام به صواب نزدیکتر است...
مؤید باشید...