تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

رابطه کار نیروی کشسانی فنر با تغییرات انرژی پتانسیل

   متینا بخشی
  12 فروردین 16:34

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

جای خالی را پر کنید
کار نیروی کشسانی فنر برابر با...............تغییر انرژی پتانسیل کشسانی فنر است.


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   علی حسینی
13 فروردین 13:16

7 پرسش 49 پاسخ 355 امتیاز

منفی..........................