تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تکواژهای تصریفی، اشتقاقی، قاموسی و دستوری

   ۷۷۷ ۷۷۷
  12 فروردین 12:59

7 پرسش 11 پاسخ 44 امتیاز
فارسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

توضیح هر کام از تکواژ ها با روش پیدا کردن تعداد


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   Sara Mh
12 فروردین 16:28

12 پرسش 63 پاسخ 356 امتیاز

تکواژ کوچکترین جز معنی دار یا معنی ساز زبان است.تکواژها یا خودشان معنی مستقل دارند و یا خودشان به تنهایی معنی مستقل ندارند ولی میتوانند کنار تکواژی دیگر واقع شوند و معنی آن تکواژ را تغییر دهند و یا موقعیت آن تکواژ را در جمله مشخص کنند.
□تکواژ ها به دو دسته ی آزاد و وابسته تقسیم میشوند.
●تکواژ آزاد: تکواژ آزاد همانطور که از نامش پیداست آزاد است و به هیچ تکواژ دیگری نمیچسبد.تکواژ های آزاد معنی مستقل دارند؛مثل:کتاب،میز،مادر،برادر ...
یا از نظر دستوری آزاد هستند.مثل:حروف اضافه(به،با،از،در،برای)
حروف ربط وابسته ساز و حروف ربط همپایه ساز،حروف ندا،نقش نمای مفعولی،حرف عطف

●تکواژ وابسته: تکواژ های وابسته همانطور که از نامش پیداست تکواژ هایی است که در کنار تکواژ دیگری قرار میگیرد.تکواژ های وابسته همان وند ها است که به دوسته تقسیم میشود.
●وند های تصریفی: به تکواژ دیگری میچسبد ولی تاثیری در نوع کلمه یا ساختمان آن ندارد و موقعیت آن واژه را در جمله تعیین میکند.
تکواژ های تصریفی عبارت است از:

در اسم هانشانه های جمع(ها،ان،ات،ون،وین)و نشانه ی نکره(ی)
در صفت ها،(تر و ترین)
در فعل ها،(می،ب،ن)
شناسه ها

تکواژ های ماضی ساز(ست در دانست)،(یست در گریست و نگریست)،(اد در افتاد)،( د در خورد وبرد)،(ید در پرسید و رنجید و ترسید)

تکواژ(ان)سببی که به بن مضارع فعل میچسبد و فعل را گذرا میکند.

●وند های اشتقاقی: وند های اشتقاقی به تکواژ دیگری میچسبد و باعت تعییر معنی و ساختمان آن واژه میشود.وند های اشتقاقی بسیار زیاد است و با استفاده از وندهای اشتقاقی میتوان واژه های بیشمار ساخت.
(مند،بان،ه،گار،گر،ار،ش،نده،ان و...)