تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

یکی از جواب های معادله درجه دو، مربع جواب دیگر است. جواب های معادله؟

   محمد .
  12 فروردین 11:37

3 پرسش 0 پاسخ 19 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

سلام یکی از جواب های معادله x²-mx+8=0 مربع جواب دیگر است. مقدار m و هر دو جواب معادله را بیابید


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   *PARADOX* M.A
12 فروردین 13:12

5 پرسش 150 پاسخ 1384 امتیاز

سلام
در معادله درجه دو
جمع ریشه ها منفیB تقسیم بر A و ضرب ریشه ها برابر C تقسیم بر A هست
حالا می نویسیم برای ضرب ریشه ها با توجه به اینکه ریشه ها Q^2, Q هستند (کیو به توان 2 و کیو )
Q^2 *Q = 8 ............... Q=2
پس ریشه ها 2 و 4 هستند
حالا از جمع ریشه ها استفاده میکنیم 6=M

4  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   دانیال مهدوی نسب
14 فروردین 21:10

0 پرسش 10 پاسخ 40 امتیاز

سلام
در معادله درجه دو
جمع ریشه ها منفیB تقسیم بر A و ضرب ریشه ها برابر C تقسیم بر A هست
حالا می نویسیم برای ضرب ریشه ها با توجه به اینکه ریشه ها Q^2, Q هستند (کیو به توان 2 و کیو )
Q^2 *Q = 8 ............... Q=2
پس ریشه ها 2 و 4 هستند
حالا از جمع ریشه ها استفاده میکنیم 6=m