تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

جهت جریان سیم i3 را طوری تعیین کنید تا میدان برآیند در نقطه o صفر شود.

   Sara Mh
  11 فروردین 17:33

12 پرسش 63 پاسخ 356 امتیاز
فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

مطابق شکل از 3 سیم صاف و موازی جریان عبور میکند جهتi3 را طوری تعیین کنید تا میدان برآیند در نقطه o صفر شود.


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   Mhmd S
18 فروردین 23:15

1 پرسش 4 پاسخ 19 امتیاز

سلام.طبق شکلی ک فرستادین سیم ای 1و2 هم جهت میباشند و اگر طبق قاعده دست راست انجام بدید دو میدان برون سو در نقطه Oایجاد میشود حالا باید سیم ای3 خلاف این واقعه باشه پس جریانش رو ب سمت پایین امابا جریان 2برابر برای اینکه بتونه 2میدان برون سو را حذف کنه.

   ساغر بزرگان
5 اردیبهشت 12:28

1 پرسش 21 پاسخ 53 امتیاز

چون دو جریان 1 و 2 هر دو رو به بالا هستن پس در نقطه o میدان مغناطیسی برایند این دو جریان برونسو میشه و برای اینکه برایند میدان در این نقطه صفر بشه باید جریان 3 میدان مغناطیسی درونسو در نقطه o ایجاد کند که با استفاده از قانون دست راست باید جهت جریان 3 رو به بالا باشه