تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

منظور از یاخته های نگهبان چیست؟

   ایلیا نریمان
  10 فروردین 21:21

6 پرسش 195 پاسخ 868 امتیاز
علوم تجربی ششم دبستان

یاخته نگهبان چه نوع یاخته ای هست....


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   ایلیا نریمان
20 فروردین 21:41

6 پرسش 195 پاسخ 868 امتیاز

ممنون0............................................

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   حسن مهدی
11 فروردین 14:39

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

روزنه هایی که باعث حدر رفتن آب میشود

   Ti Amo
10 اردیبهشت 12:56

19 پرسش 214 پاسخ 317 امتیاز

سلول نگهبان روزنه یکی از انواع سلول های موجود در روپوست گیاهان است که در فتوسنتز و تنظیم تعریق گیاهان نقش دارد.

هر سلول نگهبان روزنه دارای یک دیواره شکمی و یک دیواره پشتی است که دیواره شکمی آن ضخیم تر است.

در روپوست، دیواره شکمی دو سلول رو به روی هم قرار می گیرد و منفذی بین آن ها ایجاد می شود که روزنه نامیده می شود. تعرق گیاهان از طریق این روزنه ها صورت می گیرد.

ویژگی های سلول نگهبان روزنه:
کلروپلاست دارند و فتوسنتز انجام می دهند.
دیواره شکمی آن ضخیم تر از دیواره پشتی است.
بین دیواره شکمی و پشتی رشته های سلولزی وجود دارد که آرایش شعاعی دارند.
قطر سلول نگهبان روزنه به علت داشتن رشته های سلولزی ثابت است.
وظیفه سلول نگهبان روزنه؟
فتوسنتز
تنظیم تعرق گیاه با باز و بسته کردن روزنه

انشالله مورد استفاده قرار بگیره موفق باشی❤

   آریانا?? .
18 فروردین 14:43

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

یاخته هایی که از سلول ها نگهبانی میکنند

   امیررضا سرچاهی
14 فروردین 21:49

3 پرسش 24 پاسخ 74 امتیاز

سلول سفید.....................

   Hasti Mehrjoo
19 فروردین 13:29

8 پرسش 97 پاسخ 231 امتیاز

سلام
سلول سفید..................