تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آهنگ فاسد شدن مواد غذایی در هوای آزاد

   Sara Mh
  10 فروردین 14:57

12 پرسش 63 پاسخ 356 امتیاز
شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید
الف) مواد غذایی در هوای آزاد و در معرض اکسیژن(سریع تر/کندتر) فاسد میشوند.
ب) تفاوت آهنگ بعضی واکنش ها مثل فاسد شدن میوه و زنگ زدن آهن(آشکار/پنهان) بوده و مقایسه آن هابه صورت(کمی/کیفی) انجام میشود.
پ) واکنش سوختن قند آغشته به خاک باغچه(کندتر/سریع تر )است. زیرا در خاک باغچه(کاتالیزگر/واکنش دهنده)مناسب برای این واکنش وجود دارد.


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   Queen Maryam
22 فروردین 10:23

8 پرسش 7 پاسخ 90 امتیاز

الف) سریعتر
ب) آشکار _ کیفی
پ) سریعتر _ کاتالیزگر

   امیرحسام بیاض
10 فروردین 16:15

1 پرسش 61 پاسخ 85 امتیاز

الف میشه سریعتر
ب رو نمیدونم
پ میشه سریعتر ، کاتالیزگر

   مریم عظیمی
9 اردیبهشت 13:59

0 پرسش 29 پاسخ 29 امتیاز

سریع تر
آشکار - کیفی
سریع تر - کاتالیزگر