تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مقایسه میانگین تندی حرکت مولکول ها و ظرفیت گرمایی آب در دو ظرف

   Sara Mh
  9 فروردین 21:39

12 پرسش 63 پاسخ 356 امتیاز
شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

با توجه به شکل ها به پرسش های داده شده پاسخ دهید.
الف)میانگین تندی حرکت مولکول های آب در دو ظرف را باهم مقایسه کنید.
ب)انرژی گرمایی آب در کدام ظرف بیشتر است چرا؟
پ)ظرفیت گرمایی و گرمای ویژه آب دو ظرف را مقایسه کنید.
ث)برای رساندن آب به دما 50Cکدام ظرف انرژی کمتری نیاز دارد چرا؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   امیرحسام بیاض
9 فروردین 21:46

1 پرسش 61 پاسخ 85 امتیاز

میانگین تندی یعنی همون دما پس برای هر دو تا ظرف یکسانه
انرژی گرمایی چون به مقدار وابسته هست ، برای ظرف ۲ بسشتره چون مقدارش بیشتره
ظرفیت گرمایی به جرم وابسته هست پس برای ظرف ۲ بیشتره ولی ظرفیت گرمایی ویژه مستقل از جرمه پس برابره
برای ظرف ۲ چون انرژی گرمایی بیشتری داره

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری