تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اگر نیروی اصطکاک نصف نیروی پیشران باشد، نیروی پیشران چه قدر است؟

   Mehran Best MSNM
  9 فروردین 15:33

23 پرسش 142 پاسخ 447 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

جسمی با جرم 3 کیلوگرم از حالت سکون حرکت کرده و پس از سه ثانیه به سرعت 30 متر بر ثانیه می رسد. اگر نیروی اصطکاک نصف نیروی پیشران باشد، نیروی پیشران چه قدر است؟

1)30 نیوتون
2)40 نیوتون
3)50 نیوتون
4)60 نیوتون


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   Sti :) شمارش تا ۱۳ روز دیگه .
9 فروردین 15:52

15 پرسش 224 پاسخ 1033 امتیاز

میشه گزینه ۴
اول شتابو حساب میکنی که میشه ۱۰ بعدش باید نیروی برآیند رو حساب کنی یعنی جرم رو در شتاب ضرب کنی که میشه 30=10×3 حالا گفته نیروی اصطکاک نصف نیروی پیشرانه (نیروی پیشران رو با N نشون میدیم و چون گفته اصطکاک نصف پیشران پس اصطکاک رو با Nدوم نشون میدیم) پس مینویسیم ۳۰ = دومN _ N
بعد یدونه دو توش ضرب میکنیم که مخرج دو رو حذف کنیم که میشه ۶0 = 2N _ N
پس 60=N
اگه نفهمیدی بگو بزارم رو پروفایلم

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Fateme Gh
9 فروردین 16:44

34 پرسش 143 پاسخ 319 امتیاز

میشه ۴
تو مرحله اولشتاب را به دست میاری که میشه ۱۰ بعدش باید نیروی برآیند رو حساب کنی یعنی جرم رو در شتاب ضرب کنی که میشه 30=10×3 با توجه به نیروی اصطکاک نصف نیروی پیشرانه (نیروی پیشران رو با N نشون میدیم و چون گفته اصطکاک نصف پیشران پس اصطکاک =N/۲ ) پس مینویسیم ۳۰ = /۲N _ N 
بعد یدونه دو توش ضرب میکنیم که مخرج دو رو حذف کنیم که میشه ۶0 = 2N _ N 
پس 60=N
به دوم دیگه کاری نداشته باش