تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

بیت اول شعر رستگاری چند جمله دارد؟

   محمد محسن زاده
  9 فروردین 14:32

1 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز
فارسی و نگارش هفتم دوره اول متوسطه

سلام بیت اول شعر رستگاری چند جمله دارد؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   اهل کینه نیستم از چپ بخورم از راست میزنم
9 فروردین 15:02

34 پرسش 163 پاسخ 306 امتیاز

دوجمله دارد
...........موفق باشی

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   زهرا باغی تبار
9 فروردین 17:52

3 پرسش 11 پاسخ 46 امتیاز

دو جمله..........
مصرع اول : فعل رهاند (نجات می دهد)
مصرع دوم : فعل جست (جست و جو کنی)

   پوریا مهدی پور
9 فروردین 14:35

37 پرسش 108 پاسخ 515 امتیاز

فکر کنم دو جمله باشه البته مطمئن نیستم