تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مسئله از اثر گرما بر انبساط طولی

   Smne _
  8 فروردین 19:49

35 پرسش 61 پاسخ 341 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

1_دمای یک صفحه فلزی 10_ درجه سلسیوس است.دمای آنرا ب چند درجه سلسیوس برسانیم تا مساحتش به اندازه 0/003 سطح اولیه کاهش یابد ؟ (ضریب انبساط طولی آهن = 1/2 ضربدر 10 ب توان 5- یک ب روی سلسیوس)

2_اگر حجم یک گلوله سربی در دمای 30 درجه سلسیوس برابر 50 سانتی متر مکعب باشد ، حجم آن در دمای 60 درجه سلسیوس چه خواهد بود؟ ( ضریب انبساط طولی سرب = 29 ضربدر 10 ب توان 6_ یک ب روی سلسیوس)

3_ظرف آلومینیومی به حجم یک لیتر بطور کامل از جیوه پرشده است. اگر دمای آنرا 100 درجه سلسیوس افزایش دهیم چ مقدار جیوه از ظرف سرریز میشود؟ (ضریب انبساط طولی ضرف= 23 ضربدر 10 ب توان 6_ یک ب روی سلسیوس و ضریب انبساط حجمی مایع=1/8 ضربدر 10 ب توان 2_ یک ب روی سلسیوس)

لطفن با توضیح کامل باشه


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   علیرضا پیروزی
8 فروردین 21:03

0 پرسش 178 پاسخ 763 امتیاز

ΔA=0.003A1
ΔA=A1*2α*Δθ
0.003= 5-^10*2.4*Δθ
Δθ=125

V2=V1 ΔV
V2=50 V1*3α*30
0.1305 V2=50
V2=50.1305مقدار مایع سرازیر شده=افزایش حجم مایع-افزایش حجم ظرف
مقدار مایع سرازیر شدهV1βΔθ-V1.3α.Δθ

(V1Δθ(β-3α


1*100*0.017931=

1.7931


   عباس ابراهیمی علویجه
10 فروردین 23:50

0 پرسش 16 پاسخ 14 امتیاز

1 - -125-=0/000024 ÷ 0/003 -
1-=10-125-