{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چند مقدار مختلف برای x به توان دو -y به توان دو وجود دارد؟

    مهدی باقری
  بروزرسانی 6 مهر 9:36

1 پرسش 0 پاسخ 26 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

اگر.x+9,y_4} =G} یک مجموعه تک عضوی باشد چند مقدار مختلف برای xبه توان دو +yبه توان دو وجود دارد. 1) 2. 2) 3. 3)4. 4) بیش از 4


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.