تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اگر زاویه 160 درجه در دایره، کمانی به طول 24 سانتی متر جدا کند، شعاع دایره چند سانتی متر است؟

   منا باقری
  7 فروردین 2:56

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

اگر زاویه 160 درجه در دایره، کمانی به طول 24 سانتی متر جدا کند، شعاع دایره چند سانتی متر است؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   علیرضا پیروزی
7 فروردین 12:52

0 پرسش 178 پاسخ 763 امتیاز

L=length
r=radius
θ=زاویه برحسب رادیان=۸π/۹
L=rθ
۲۴=۸π/9*r
r=27/π

   عباس ابراهیمی علویجه
11 فروردین 10:13

0 پرسش 16 پاسخ 14 امتیاز

54 = 160 ÷ 24 × 360
cm 8/59 = 6/28 ÷ 54