لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اگر زاویه 160 درجه در دایره، کمانی به طول 24 سانتی متر جدا کند، شعاع دایره چند سانتی متر است؟

   منا باقری
  7 فروردین 2:56

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

اگر زاویه 160 درجه در دایره، کمانی به طول 24 سانتی متر جدا کند، شعاع دایره چند سانتی متر است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا پیروزی
7 فروردین 12:52

0 پرسش 139 پاسخ 544 امتیاز

L=length
r=radius
θ=زاویه برحسب رادیان=۸π/۹
L=rθ
۲۴=۸π/9*r
r=27/π

   عباس ابراهیمی علویجه
11 فروردین 10:13

0 پرسش 12 پاسخ 17 امتیاز

54 = 160 ÷ 24 × 360
cm 8/59 = 6/28 ÷ 54